eco-action

Acties ecologisch bouwen

 

Sectorale monitoring

De continue opvolging van de recentste technologische en pedagogische ontwikkelingen die het BRC Bouw voor rekening neemt, uit zich concreet in acties zoals de organisatie van kringgesprekken of de opstelling van rapporten over verschillende thema’s: speciale technieken, akoestiek, houtconstructie of renovatie van oude gebouwen. Door middel van de kringgesprekken kan via de monitoring verzamelde informatie worden verspreid. Uit deze ontmoetingen vloeien opleidings- en inschakelingsacties voort.

In 2014 werd er een kringgesprek georganiseerd over het thema speciale technieken en in 2017 over houtconstructie en de eigenheden ervan.

In het kader van dit kringgesprek werden de actoren van de Brusselse bouwsector bijeengebracht en werd het gebrek aan objectieve informatie over de sector en de evolutie ervan benadrukt.  Met de medewerking van de opleidings- en inschakelingsoperatoren en de bouwsector heeft het BRC Bouw zich tijdens het eerste semester van 2015 beziggehouden met de verzameling van objectieve informatie, om de actoren van de sector een beslissingsondersteunend instrument aan te bieden. Dit werd geformaliseerd door middel van de opstelling van een rapport dat werd voorgelegd aan de sector en de opleidings- en inschakelingsoperatoren (zie de samenvatting van het rapport hier: https://www.cdr-brc.be/sites/www.cdr-brc.be/files/Media/pdf/RapportTS-NL.pdf).

Ondersteuning van de actieve inschakelings- en opleidingsoperatoren

De ondersteuning van de operatoren in het kader van de missie rond ecologisch bouwen uit zich in de ontwikkeling van inhoud en hulpmiddelen met betrekking tot innovatieve thema’s die voldoen aan de behoeften van de sector.

Opleidingsondersteuning : jongerenopleidingen rond ecologisch bouwen

Met de medewerking van Bruxelles-Formation heeft het BRC Bouw korte opleidingsmodules geïntroduceerd die zijn bestemd voor een publiek van jonge Brusselse werkzoekenden die jonger zijn dan 30 jaar.

Dit zijn enkele van de opleidingen die werden aangeboden in 2015, 2016 en 2017:

 • Het traject ecologisch bouwen: dit interactief en praktisch traject is bedoeld om al dan niet afgestudeerde jongeren in de bouwsector te wapenen, en hen te laten kennismaken met alle facetten van duurzaam bouwen in een stedelijke omgeving.
 • Opleiding ruwbouw en ecologisch bouwen: nieuwe technieken en nieuwe materialen. Deze opleiding is bedoeld om metselaars een aanvullende opleiding te geven met betrekking tot de verwerking van nieuwe materialen, isolatie en begrippen rond luchtdichtheid.
 • Vooropleiding speciale technieken en ruwbouw. Deze opleiding is bedoeld voor laaggeschoolde kandidaten en is erop gericht kennis te maken met de verschillende bouwberoepen. Daarnaast wil ze ook de basisvaardigheden versterken, evenals de motivatie die de deelnemers moeten hebben om aan een opleiding te beginnen.
 • Opleiding platte daken.  Deze opleiding was bestemd voor arbeiders uit de bouwsector, die zich verder konden bekwamen in de dichtheid en alle eigenheden van platte daken.  De inhoud van de opleiding was zowel theoretisch als praktisch en de opleiding verliep in samenwerking met bedrijven die zijn gespecialiseerd in dichtheid.
 • Vervolgopleiding voor verwarmingstechnici.  Het was de bedoeling om een opleiding aan te bieden ter voorbereiding op het examen voor het getuigschrift van vakbekwaamheid “verwarmingsketeltechnicus met G1-erkenning – optie: getuigschrift van vakbekwaamheid “verwarmingstechnicus erkend door het BHG”.
 • Vervolgopleiding voor arbeiders en technici die zijn gekwalificeerd op het gebied van speciale technieken: “Automatisering en gecentraliseerd beheer van de systemen van gebouwen”.  De speciale technieken evolueren mee met de EPB (energieprestaties van gebouwen).  De doelstelling van de opleiding bestond erin om te leren de veranderingen te beheersen en de juiste basiskeuzes te maken (kabels, aansluittechniek, protocols ...).
 • Houtconstructie. 

Project voor onderricht en bijscholing van leraars en opleiders

Het BRC Bouw biedt een geheel van opleidingen in de vorm van een traject aan, dat is bestemd voor opleiders en leraars uit de bouwsector. Dit traject kan gedurende een aantal jaren worden gevolgd in het kader van de bijscholing.

Het traject is bedoeld om de Brusselse scholen en opleidingscentra te begeleiden en te ondersteunen bij de technische evolutie van de bouwberoepen met de thema’s duurzaam bouwen en de EPB, en opleidingen in verband met de veiligheid binnen de beroepen en op de werf. Het voorgesteld aanbod heeft de vorm aangenomen van een opleidingsplan, zowel voor leraars als voor leerlingen. Op die manier hebben de scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan een traject dat zich over een aantal jaren uitstrekt.

Om de verwerving van sleutelvaardigheden te vergemakkelijken, kunnen de opleidingen worden gevolgd door leraars die algemene vakken geven, naargelang van de relevantie.

 Dit traject bestaat uit een aantal opleidingstypes:

Naast de opleidingen van het traject kunnen de leraars en de opleiders ook een reeks vrije opleidingen volgen. Het gaat om opleidingen die hoofdzakelijk betrekking hebben op veiligheid en welzijn. Ten slotte is er ook een aantal opleidingen die kunnen worden gevolgd door leraars die algemene vakken geven, met name wetenschappen, talen of lichamelijke opvoeding.

Opleidingsprogramma dat is bedoeld voor leraars en opleiders uit de bouwsector in Brussel, en online kan worden geraadpleegd: (onder constructie)

Beheer van het netwerk van opleidingsoperatoren

In 2011 werd in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (AWL) het “Netwerk van opleidingsoperatoren” opgericht. De doelstelling van dit netwerk, dat gezamenlijk wordt beheerd door Bruxelles-Formation en het BRC Bouw, bestaat erin te voldoen aan de behoefte aan meer kennis van de impact van de evolutie van de markt naar duurzaam bouwen, op basis van een uitwisseling van ervaringen tussen de operatoren en een betere coördinatie bij de ontwikkeling van opleidingsaanbiedingen in Brussel. Het netwerk organiseert regelmatig vergaderingen voor Brusselse opleidingscoördinatoren en -operatoren. In het kader van het netwerk worden er opleidingsacties rond duurzaam bouwen aangeboden aan de opleiders (mix van de doelgroepen tijdens de opleidingen van het meerjarenplan dat wordt aangeboden aan de scholen), evenals bezoeken in het kader van interessante werken of specifieke technieken.

Zeer gerichte opleidingen die niet bestaan bij de operatoren

Het BRC Bouw, dat hoofdzakelijk op technologische en pedagogische innovatie is gericht, biedt gerichte modules aan om te voldoen aan de behoeften van de sector door middel van korte en niet-kwalificerende opleidingen.

Het interactief technisch traject rond de renovatie van houten ramen is daar een voorbeeld van. Dit traject werd op interactieve wijze ontwikkeld om de kennis op technisch vlak te verzamelen en uit te breiden, en om beter te voldoen aan de eisen van de deelnemers. De doelgroep is gemengd (studenten, leraars/opleiders en professionals uit de sector) en moet vaak van gedachten wisselen. Het traject heeft op dit ogenblik drie edities gekend. Aangezien de eerste deelnemers enthousiast waren over de inhoud en de methodologie van de eerste drie trajecten, wordt het in 2017 opnieuw georganiseerd.

Behandelde thema’s:

 • Basiskennis: typologieën van ramen, technische woordenlijst en historiek
 • Technische aspecten : gezondheidstoestand van de ramen, gebruikte technieken, materialen (hout, beglazing, beslag, kitten, behandelingen), onderhoud (hout en beslag, recent en oud), machines en gereedschap, tussenkomsten aan het hout, metalen ramen
 • Aspecten in verband met erfgoed : klassering, premies
 • Energiegerelateerde en budgettaire aspecten : luchtdichtheid, berekening van de U-coëfficiënt, premies, terugverdientijd van de investering van de tussenkomsten aan ramen
 • Methodologische aspecten : aspecten die in overweging moeten worden genomen bij de renovatie van ramen, beslissingsondersteunende instrumenten - theorie en praktijk, elementen met betrekking tot de organisatie van een werf.

 

 


 

Module Wedstrijd Project Passief-Duurzaam

De Wedstrijd Project Passief-Duurzaam is een project van het BRC Bouw waarmee Brusselse bouwscholen zich in een reële situatie kunnen wagen aan duurzaam bouwen en zich kunnen voorbereiden op de nieuwe Belgische en Europese wetten in verband met de energieprestaties van gebouwen. De jonge deelnemers hebben op het einde van deze ervaring een moduleerbaar, demonteerbaar en transporteerbaar gebouw gerealiseerd, dat aan de energienormen van morgen voldoet. Ze leren bij op de werf en binnen een multidisciplinair team en worden daarbij begeleid door professionals en experts. De Wedstrijd verloopt in 3 fasen: ontwerp, bouw (resultaat module 1.0) en nu autonomisering en verbetering van het gebouw (module 2.0). Meer informatie hier.

De eindmodule is uniek in Brussel en heeft dienstgedaan als monteerbare-demonteerbare en transporteerbare laagenergieruimte voor opleidingen bij het BRC Bouw. Deze module heeft een totale oppervlakte van 60 m² en bevindt zich momenteel bij efp.