eco-vision

Visie van Ecologisch bouwen

Het BRC Bouw wordt in zijn acties rond ecologisch bouwen gesteund door Leefmilieu Brussel, dat dezelfde visie op dit thema heeft.

De bouwsector in Europa verbruikt niet alleen kostbare natuurlijke hulpbronnen, maar ook energie. De sector produceert ook afval: bouw- en sloopafval maakt ongeveer 30% uit van al het afval (in ton per jaar) dat het Gewest voortbrengt  (Meer info hier). 

Onze instellingen zijn zich bewust van deze realiteit en ondernemen samen acties om de nadelige gevolgen van de bouwsector op het milieu te beperken. De acties worden gevoerd rond vijf grote thema’s (Meer details hier) :

  • Energiebesparing
  • Drinkwaterverbruik en regenwaterbeheer
  • Keuze van materialen en grondstoffen die worden gebruikt bij het bouwen
  • Levenscomfort, gezondheid en binnenhuisverontreiniging
  • Ruimtelijke ordening en biodiversiteit

EPB-reglementering en energiebesparing:

Het Brussels Gewest onderneemt acties om ons energieverbruik op termijn te doen dalen. Energiebesparing betekent echter niet dat ingeboet wordt aan comfort; gebouwen moeten een zeker niveau van welzijn bieden aan de gebruikers. Dat is het doel van de EPB-reglementering (Europese verplichting). Daarbij moeten we wel opmerken dat deze reglementering anders is in de verschillende Gewesten.

De EPB-ordonnantie kan samengevat worden in drie delen:

  • Luik "Technische EPB-installaties"
  • Luik "EPB-werken"
  • Luik "EPB-certificaat"

In Brussel is de bouwsector dankzij de EPB-reglementering onder andere geëvolueerd in verband met kwesties rond isolatie en luchtdichtheid.

Meer informatie over EPB klik hier.  

GPCE, Circulaire economie:

Het BRC Bouw was al partner en aansturende partij van acties in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en is voortaan ook actief in het GPCE (Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie). Ons huidige, zogenaamd 'lineaire' economische model moet evolueren naar een circulair model. Dat betekent: terugwinnen, produceren, consumeren en hergebruiken. Een uitdaging, maar ook een mooie kans voor de aannemers en werkzoekenden in ons Gewest. Het GPCE werd goedgekeurd in maart 2016 en wordt aangestuurd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Impulse, Innoviris en Net Brussel.

Voor het BRC Bouw leidt dat op sectoraal niveau onder andere tot een grootschaligere visie op renovatie en acties op het vlak van hergebruik en ontmanteling, enz.